loading

צ'ק אין

מתכוונים לשכור רכב בחופשה בחו"ל? הוידאו הזה בשבילכם

האם רפורמת השמים הפתוחים והתחרות שהובילה להורדת מחירי הטיסות הגיעה גם אל ענף השכרת הרכב ליוצאים לחו"ל? ומה הם השינויים שחלו בענף הזה אשר משפיעים באופן ישיר על מחיר החופשה? צפו בוידאו

21.4.17

נושאים שעלו בכתבה
הירשמו לקבלת עדכונים בנושאים שעלו בכתבה עדכון התראות אני רוצה להתעדכן